Chinese drama dvd: Gu jin Da Zhan Qin Yong Qing, chinese subtitle

  • $25.00


Shipping is inclusive of this item

Please read terms and conditions for first time customers prior to making a purchase

Chinese subtitle only

Region free dvd disk

Pls see summary synopsis below


Title: 古今大戰秦俑情 / Gu Jin Da Zhan Qin Yong Qing
English titled: Ancient Terracotta War Situation
Also known as: Fight and Love with a Terracotta Warrior
Genre: Period drama, romance
Episodes: 43
Broadcast network: CCTV-1
Broadcast period: 2011-Jan-01

Synopsis :
Emperor Qin Shi Huang dispatched a group of men and women on a quest to find an elixir that would grant him immortality. When they found it, Dong Er fed it to the man she loved, Meng Tian Fang. The furious Emperor sentenced Dong Er to death and encased Meng in clay as a terracotta warrior.

Thousands of years later, Dong Er reincarnated as an actress wannabe in the early 1900′s. When her attempt to land a movie part landed her inside the excavation of the terracotta army, she awoken Meng from his buried state. Meng struggled to adjust to the 1900′s and to rekindle their past love.

Cast :
Ady An as Han Dong Er / Zhu Li Li / Xu Xiao Jing
Du Chun as Meng Tian Fang / Lan Tian / Luo Kai Ping
Gallen Lo as Emperor Qin Shi Huang / Bai Yun Fei
Fang An Na (方安娜) as Mei Jiang / Ruan Meng Ling / Ding An Ni
Zhao Yang as Qin Zao Feng
You Li Ping (由立平) as Yu Tian Chong Guang / Yu Tian Wu Zang
Gu Bao Ming as Xu Fu
Ning Xiao Zhi (宁晓志) as Zhao Gao
Lu Ya Ning (芦垭宁) as Gong Jiang
An Jun Can as Chen Wu / Xu Zhen
Ou Ke Qin (欧克勤) as Master Han
Zhang Hai Ping (张海平) as Zhou Gong Gong
Yu Zi Kuang (于子宽) as Li Si
Yu Wen Tao (虞文涛) as Xiao Wu
Jia Li Kai (贾丽凯) as Zi Yang
Liu Ran (刘然) as Qiu Ling
Xu Hua (徐华) as Xiao Yu
Fu Zhen Hua (付振华) as Xiao Gui
Li Jun (李军) as Xiao Bin
Liu Jun Li (刘军利) as Lang Zhong Ling / Feng Gou
Feng Pu (冯瀑) as Lu Sheng
Liao Xi (廖曦) as Hou Sheng
Li Run Cheng (李润成) as Bai Lang
Yang Zi (杨子) as Guang Tou
Zhang Chun Zi (张椿梓) as Fang Jie
Zou Mi Zi (邹蜜子) as Xiao Cui
Lu Xu (陆煦) as Fei Fei
Zhang Yue (张黦) as Guai Shou
Liu Yi (刘艺) as Xiao Mi
Liu Yan Jun (刘彦君) as Ding Lin
Zhang Jie (张杰) as Luo Dong Hai
Cao Yi (曹毅) as Zhou Cheng
Ju Long Yi (琚龙漪) as Yu Tian Liang
Zhang Zhi Tong (张志彤) as Grandma Xu
Hu Rong Hua (胡荣华) as Qin Kun
Song Ru Hui (宋茹慧) as Hong Yan
Zhou Lan (周兰) as Mei Gui